Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Shipment送貨服務


1. 每次於電子商店購物金額滿港幣1,000元或以上,您可免費享用送貨服務(詳情載於發票內)。購物金額滿港幣1,000元以下須付港幣100元送貨服務費。

2. 送貨服務僅限於固定地址,服務範圍包括香港島、九龍新界(不包括:愉景灣、馬灣、離島及禁區)。送貨時間為星期一至五上午10時至下午6時提供(公眾假期除外)。

3. 於逢星期一至星期五下午6時前(公眾假期除外)於電子商店成功訂購、訂單獲接受及完成付款,並收到電郵確認後,我們將在下三個工作天送貨到您的指定送貨地址。 此服務可能會受季節性影響(始聖誕及新年等長假期)。

4. 送貨服務不適用於: 非固定地址、邊境禁區、離島、酒店房間、碼頭或貨倉及未能以升降機能直達於四樓或以上的送貨地址

5. 當您於電子商店提交訂單後,如訂單獲我們接受,我們將會與您確認預計送貨時間及日期。貨物送抵時,請您點收訂購了的貨品是否齊全,並由收件人在送貨單上寫上姓名及簽名確認收取貨品。

6. 若懸掛八號颱風訊號或黑色暴雨警告,我們將盡力安排下一個工作天送貨。

7. 如果您因在首次約定的送貨預約時失約或因您提供不準確地址而導致您未能收取您訂購的產品,我們會保留向您收取額外送貨費用的權利。

8. 所有送貨日期和時間均為預計送貨日期和時間。就您可能因為送貨延誤所可能造成的損失或損害,我們恕不負任何責任。

9. 如果並非因我們的錯誤而導致您未能於訂單確認通知日期兩星期內收取貨品,我們保留向閣下按我們現行服務費用收取儲存費用的權利。在此情況下,您必須先付清相關儲存費用方可取貨。

10. 如有任何爭議,我們保留最終的決定權。